Skalstadskogen

I formannskapet i Drammen kommune tirsdag 20.10.20 ble det behandlet en sak om fortsettelse av planarbeidet for Skalstadskogen. Dette fikk ikke flertall, og arbeidet med å regulere det planlagte boligområdet på Konnerud legges inntil videre på is.

Med ti mot fem stemmer, ble forslaget posisjonen (AP, SP, MDG og SV) la frem vedtatt: «Formannskapet avviser planene for hele området, frem til ny nedføring fra Konnerud er på plass. Fremtidig utbygging vil derfor være omfattet av eksisterende kvoteordning. Vurdering av aktuelt område tas opp i arbeidet med kommuneplanens arealdel.»

I det foreløpige planarbeidet er det lagt stor vekt på å utvikle boligområder som etterspørres av innbyggerne, som eksempelvis selvbyggertomter. Det har videre vært stort fokus på fremtidens mobilitet, hvor kollektivtransport, sykkel og gange prioriteres. Dessuten har tilpasning og bevaring av naturressurser hatt mye oppmerksomhet.

Her kan du se mulighetsstudiet Alliance arkitekter laget for Skalstadskogen.

Dette hadde blitt gjort med prosjektet før vi tok initiativ til en avklaring om videre planarbeid med politikerne i formannskapet 20.10.20:

Vi er i gang med reguleringsprosessen for boligutbygging på Skalstadskogen, med tilhørende sosial infrastruktur. Utbyggingen har en lang tidshorisont. Planområdet skal senere detaljreguleres og bygges ut i etapper over flere tiår.

Utarbeides masterplan

Planområdet er avsatt til framtidig boligområde i kommuneplanens arealdel, i tillegg til grønnstruktur og arealer for offentlig tjenesteyting. Den nordlige  delen av området kan bygges utenom Konnerud-kvota.

Det skal utarbeides en masterplan som fremmes som en del av et planprogram. Masterplan skal vise overordnede plangrep og angi prinsipper for senere utbygging av området. Dette blir førende for hvilke temaer som må utredes i senere detaljregulering og på hvilke måter.

Fokus på grøntområder

Området er per i dag et ubebygget naturområde, og det er stilt krav om utredning og videreføring av naturkvaliteter og sikring av grønne forbindelser mellom boligområdene og marka. Det skal være fokus på tilgjengelighet for kollektivtrafikk, bildeleordning og sykkeltiltak.

Alle beboere på Skalstadskogen skal ha tilgang til skogen og gode, rause grøntarealer rett utenfor døren.

Mobilitetshubene skal bidra til at barn og voksne skal bli minst mulig forstyrret av biltrafikk i boområdene. Disse hubene kan man også utnytte til delingsfunksjoner som coworking, verksted og annet. Hubene plasseres sammen med bussholdeplasser.

Hovedelementer i planinitiativet

  • Styrke og komplettere Konnerud sentrum
  • Miljøvennlig mobilitetskonsept med fokus på gående, syklende, kollektivtransport og bildeling
  • Varierte boligtyper
  • Bygge naturtilpasset og miljøvennlig
  • Tun, nabolag, bydel, fellesskap og trygghet er grunnleggende forutsetninger
  • Sosial infrastruktur

Se området på kartet

Beliggenhet Skalstadskogen, Konnerud
Grunnareal 205.000 kvm
Planstatus Kommuneplanens arealdel
Formål Boligformål, blandet boligtype
Antatt byggevolum 400–500 enheter

TA KONTAKT

Relaterte saker

Se våre andre prosjekter

Tangenkaia

Beliggenhet Tangenkaia, Tollboden
Grunnareal ca. 57 000 kvm
Planstatus Kommuneplan - transformasjonsområde for byutvikling
Formål Blandet bybebyggelse
Antatt byggevolum ca. 40 000 kvm
Les mer

Kobbervik Næringspark- trinn 2

Beliggenhet: Holmestrandsveien 117
Grunnareal: 31.000 kvm
Planstatus: Detaljregulering, vedtatt
Formål: Industri/lager
Antatt byggevolum: 19.000 kvm
Les mer

Papirbredden Eiendom AS (aksjer, 40 %)

Beliggenhet Grønland
Utleieareal 59.000 kvm
Planstatus Detaljregulering, vedtatt
Formål Blandet bybebyggelse
Les mer

Kreftings gate 33

Beliggenhet Grønland
Utviklingseiendom Kreftings gate 33
Grunnareal 11.400 kvm
Planstatus Påbegynt reguleringsprosess
Formål Blandet bybebyggelse
Antatt byggevolum Ca. 30.000 kvm
Les mer

Rød Øst – Rød Vest

Beliggenhet Rød, Gulskogen Vest
Grunnareal 24.000 kvm
Planstatus Kommuneplanens arealdel
Formål Boligformål
Antatt byggevolum Ca. 200 enheter
Les mer

Hollenderkollen

Beliggenhet Hollendersvingen, Tangen
Grunnareal 7.000 kvm
Planstatus Kommuneplanens arealdel
Formål Boligformål, kombinert formål bybebyggelse
Antatt byggevolum 20-25 enheter
Les mer

Konnerudparken

Beliggenhet Konnerud
Grunnareal Ca. 30.000 kvm
Planstatus Kommuneplanens arealdel, områderegulering pågår
Formål Blandet, sentrumsformål
Les mer

Skalstadskogen

Beliggenhet Skalstadskogen, Konnerud
Grunnareal 205.000 kvm
Planstatus Kommuneplanens arealdel
Formål Boligformål, blandet boligtype
Antatt byggevolum 400–500 enheter
Les mer

Det er ingen som liker spam, det gjør ikke vi heller. Vi vil kun sende e-post som er relevant til vårt nyhetsbrev og du kan når som helst melde deg av.