Ansatte i Drammen kommune eiendomsutvikling AS

DKEU fyller fem år!

I juni 2021 var det hele fem år siden Drammen kommune eiendomsutvikling AS (DKEU) ble stiftet, og i september var det fem år siden selskapet fikk sin første ansatt. Vi tar en liten oppsummering av høydepunkter fra de første fem årene. 

Da administrerende direktør Bjørn Holm ble ansatt 1. september 2016, startet jobben med å få på plass alt et selskap har behov for av formaliteter, rutiner, lovpålagte krav og lignende.  

– Ved etableringen av selskapet vedtok kommunestyret at noen av kommunens eiendommer skulle overføres til DKEU. Den første aksjeposten som ble overtatt fra Drammen kommune, var at vi 17. januar 2017 ble eiere av 40 prosent av Papirbredden Eiendom AS. ENTRA ASA eier de resterende 60 prosentene. Denne aksjeandelen hadde vært i kommunens eie siden etablering av Papirbredden kunnskapspark i 2005, sier Holm. 

Papirbreddden

Papirbredden Eiendom har i hele femårsperioden vært drevet svært godt, med fullt utleide lokaler. 

– Dette har gitt oss et årlig utbytte som et viktig kapitaltilskudd til krevende tidligutvikling av de andre eiendommene som har kommet inn i porteføljen i disse fem årene, sier han. 

1. februar 2017 ansatte Holm sin første kollega, Mounia Fadouach, som eiendomsutvikler, og 1. mars samme år kom Morten Gundersen inn som økonomi- og finanssjef. I 2019 fikk de selskap av DKEUs fjerde ansatte, da Magne Øien ble ansatt som prosjektsjef. Alle fire jobber fortsatt i selskapet. Det første valgte styret i DKEU AS er fortsatt det sittende styret. 

De første eiendommene

Våren 2017 kom de første eiendommene inn i porteføljen ved at DKEU overtok to områder på Konnerud: Torsbergskogen (solgt til JM Norge i 2018) og Skalstadskogen. Begge var avsatt til boligformål. 

– Samtidig overtok vi også deler av Kobbervikdalen pukkverk, som var regulert til lager og industri. 22. desember 2017 ble en stor milepæl for oss, for da signerte vi den første leieavtalen med ABB om nytt industribygg i Kobbervik næringspark. Bygget til ABB sto ferdig 1. februar 2019, og da flyttet ABB virksomheten fra Brakerøya etter å ha holdt til der i over 100 år. Etter ferdigstillelse ble eiendommen solgt til Fevang AS, sier Holm. 

Kobbervik næringspark

For Kobbervik næringspark trinn 2, jobbes det fortsatt med å finne en leietaker. I 2019 og vinteren 2020 jobbet DKEU målrettet med å tilpasse et nytt industribygg til en aktuell leietaker i Kobbervik næringspark. 

– En uke før planlagt signering av leieavtale kom koronapandemien, og kunden måtte kaste kortene på grunn av usikkerheten i markedet, sier han. 

6. desember 2017 kom enda to nye eiendommer inn i selskapet: Hollenderkollen, samt Rød Øst og Rød Vest på Gulskogen. Begge disse var tiltenkt boligformål.

– De første fem årene har vært en spennende og positiv opplevelse, men vi har også møtt motstand. Særlig skuffende for oss har vært at planarbeidet for både Hollenderkollen og Skalstadskogen har blitt stanset, sier han. 

Konnerudparken

7. januar 2019 overtok DKEU en eiendom ved Konnerud sentrum som inngår i kommunens områderegulering. Eiendommen skal benyttes til å etablere et bydelssentrum på Konnerud med urban bebyggelse, torg, gater og kollektivtrasé. Prosjektet får etter hvert navnet Konnerudparken.

– Vi satt i gang en bred søkeprosess for å skaffe en god partner for boligutbygging, og i desember 2019 inngikk vi en avtale med Profier AS om salg av 50 prosent av aksjene i selskapet som eier eiendommen, Konnerud utvikling AS. Utviklingspotensialet er 250-300 boliger, samt næringsarealer på gateplan, sier Holm. 

– Det var stor interesse, og det ble solgt 76 boliger i løpet av de tre første ukene. I dag jobbes det iherdig med å få rammetillatelse med plan om byggestart høsten 2021, forteller han. 

Tangenkaia 

Samme dag som DKEU tok over eiendommen ved Konnerud sentrum, tok de også over Tangenkaia med mål om videre transformasjon og utvikling. 

– Som første ledd i dette prosjektet tok vi over ansvaret for en tomt på 57 mål og eiendom med flere utleieforhold. Nå er Tollboden fullt utleid, Haandbryggeriet holder til i Skur 3 og 4, Tolletaten har kontorer i et av byggene, Skur 2 er pusset opp og huser flere leietakere, og det er spennende planer for Skur 7, sier Holm. 

Etter en lengre prosess med Bane NOR Eiendom AS (BNE), signeres en samarbeids- og aksjonæravtale mellom DKEU og BNE om utvikling av Tangenkaia i juni 2020. 

– Bane NOR Eiendom AS er også en betydelig grunneier på Tangenkaia, og dette samarbeidet gir oss en unik mulighet til å utvikle området til det beste for byen uten av eiendomsgrenser skal være et hinder, sier Holm. 

Illustrasjon Tangenkaia.

På Tangenkaia har det nå blitt gjennomført mulighetsstudier for den fremtidige utviklingen, der både befolkning og næringsliv ble invitert til å medvirke. Dette ligger til grunn for planarbeidet som er igangsatt. Sommeren 2020 kjøpte Tangenkaia Eiendom AS flere eiendommer som ligger strategisk beliggende i planområdet på Tangenkaia. 

Næringsarealer i Kreftings gate 33

Det foreløpig siste tilskuddet av eiendommer, er en tomt i Svelvik som er tilrettelagt for boligutbygging. Denne ble overdratt fra Drammen kommune våren 2021. 

kreftings gate 33
Kreftings gate 33

– I tillegg er vi nå i en planprosess for å få Kreftings gate 33 regulert til ca. 30.000 kvm næringsarealer. Utviklingseiendommen i Kreftings gate 33 eies av Papirbredden Eiendom, og vi har en sentral rolle i arbeidet med dette, sammen med Entra, sier den administrerende direktøren. 

Siden oppstarten har DKEU overtatt eiendeler fra kommunen for totalt 790 millioner kroner. Til sammen er 19 millioner kroner betalt i utbytte tilbake til eier. 

Det er ingen som liker spam, det gjør ikke vi heller. Vi vil kun sende e-post som er relevant til vårt nyhetsbrev og du kan når som helst melde deg av.